right

Kompleksowy program rozwoju kadry pracowniczej firmy Zeelandia

loga_efs_zpor_ue_2

 

Projekt otrzymał pozytywną opinię Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2. "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy", Działanie 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki". Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2005 r.

Wartość projektu:

1.227.283,53 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:
887 101,40 PLN

Wykonawcy:

  1. Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. - beneficjent projektu
  2. Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie - partner projektu

Założenia:

Projekt został opracowany przy aktywnym udziale kierownictwa firmy Zeelendia i był odpowiedzią na rzetelnie zdiagnozowane potrzeby firmy. Cele projektu to m. in.

  • zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez doskonalenie kwalifikacji jej kadr,
  • podwyższenie kompetencji ogólnych pracowników zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  • uświadomienie odbiorcom szkoleń potrzeby kształcenia ustawicznego oraz polepszenie ich umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i szkoleń typu e-learning.

Projekt miał na celu rozwijanie kompetencji wysoko cenionych przez pracodawców: nastawienie na potrzeby klientów, umiejętność budowania relacji ze współpracownikami, otwartość na zmiany, przedsiębiorczość, komunikatywność.

 

Więcej informacji na temat EFS i ZPORR znajdziecie Państwo na stronach: www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int

 

Cofnij