right

Obsługa księgowa projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarza”

loga_kl_ue_2

Poznań, 17 stycznia 2011 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarzanr POKL.08.01.01-30-052/10, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.1, zwracamy się z zapytaniem ofertowym.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Katowickiej 57 a/1, 61-131 Poznań,
NIP 9720995180, REGON 639822440, nr KRS 0000197767

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa księgowa projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarza” Podstawowym kryterium jest doświadczenie w obsłudze księgowej projektów w ramach PO KL (min. dwa w ostatnich dwóch latach)
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  dokumentach: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 22 listopada 2010 r.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.10.00-6   Usługi księgowe.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2011-31.12.2012.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Będzie zawierała najniższą cenę brutto.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać:
  • Pełną nazwę oferenta;
  • Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP, Regon;
  • Wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie netto i cenie brutto za miesięczną obsługę księgową. Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
  • Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
  • Osobę do kontaktu;
  • Termin związania ofertą: do 7 dni od terminu składania ofert;
  • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty można składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. ul. Katowicka 57 a/1, 61-131 Poznań, do dnia 25.01.2011 r. do godziny 16.00. W przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Oferta na obsługę księgową projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarza”.
 2. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w biurze projektu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
 4. W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dodatkowych informacji udziela Joanna Lipka – Ekspert ds. rekrutacji i organizacji szkoleń tel. 61 875 41 91.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poznań, 27 stycznia 2011 roku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 stycznia 2011 r. dotyczące obsługi księgowej projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarza”.

Instytut Projektów Personalnych działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w dokumentach: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 22 listopada 2010 r. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17 stycznia 2011 r. dotyczące obsługi księgowej projektu „Wielkopolska Akademia Aptekarza”.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta od firmy KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Ponieważ spełnia ona kryteria wyboru, została wybrana do realizacji.

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Cofnij